Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W FESTIWALU FANTASTYKI GOSTKON 2024

 

§1

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w Festiwalu Fantastyki Gostkon 2024 w dniach 20 – 21 lipca 2024 r.

 

§2

Organizatorami Festiwalu są: Klub Fantastyki Kopuła Zapomnienia i Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” przy wsparciu innych podmiotów, w których obiektach odbywa się impreza

 

§3

Uczestnictwo w Festiwalu jest uznawane za tożsame ze znajomością i akceptacją regulaminu, który podany zostaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej festiwalu, a także przy wejściu do wszystkich obiektów, w których odbywa się festiwal.

 

§4

Na terenie Festiwalu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu, zażywania substancji odurzających, wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych – broni białej i palnej, materiałów pirotechnicznych, niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych itp.

 

§5

Uczestnik zobowiązuje się zachowywać zasady i reguły obowiązujące w obiektach festiwalowych wynikające z przyjętych w danych instytucjach regulaminów, instrukcji BHP i ppoż. itp.

 

§6

Uczestnik zobowiązuje się stosować do uwag, zaleceń, informacji i poleceń organizatorów festiwalu, wolontariuszy odpowiedzialnych za obsługę publiczności, pracowników instytucji w obiektach, w których odbywa się festiwal.

 

§7

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, a także regulaminów i poleceń podanych w §5 i §6 może skutkować wydaleniem z terenu festiwalu, wezwaniem służb ochrony, a w przypadku naruszenia porządku publicznego, wykroczenia lub przestępstwa wezwaniem policji.

 

§8

Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na terenie imprezy w relacjach prasowych, dokumentacyjnych, promocyjnych imprezy zarówno przez organizatorów, jak i partnerów medialnych i instytucjonalnych.

 

§9

Całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie na terenie festiwalu ponoszą
rodzice i opiekunowie prawni.

 

§10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zostawione, skradzione na terenie festiwalu.

 

§11

Zabrania się wprowadzenia na teren festiwalu zwierząt niebezpiecznych.

 

§12

Wszelkie incydenty i naruszenia regulaminu uczestnicy zobowiązują się zgłaszać niezwłocznie organizatorowi.

 

§13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i przedmiot ofert handlowych w przestrzeni festiwalu. Spoczywa ona wyłącznie na podmiotach prowadzących handel lub usługi.

 

§14

Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu w sprawach spornych i nieokreślonych przysługuje organizatorowi.